Zezwolenia na pobyt czasowy

Praca, rodzina, czy znajomi to główne powody, dla których obcokrajowcy chcą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Jak załatwić pozwolenie na pobyt czasowy?

Pozwolenie na pobyt czasowy to formalność, która pozwoli uniknąć kłopotów związanych z późniejszym sprawdzeniem cudzoziemca przez jednostki służbowe. Z kartą uprawniającą do pobytu tymczasowego w Polsce, unikasz kłopotów, przede wszystkim prawnych. Warunkiem złożenia deklaracji o pobyt czasowy, jest osobiste stawiennictwo kandydata w urzędzie wojewódzkim. Tam zostaje podany do wypełnienia odpowiedni wniosek oraz spis udokumentowanych powodów, dla których obcokrajowiec chce pozostać na dłużej w Polsce. Od cudzoziemca zostają również pobrane odciski linii papilarnych, które zostaną umieszczone w karcie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli nie wiesz dokładnie, jak dostać pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce, nie znasz dobrze języka, albo po prostu nie masz czasu na tak czasochłonne załatwianie formalności – my zrobimy wszystko za Ciebie. Pracownicy z zagranicy kieruje swoją ofertę do firm, instytucji publicznych, jak i do osób prywatnych, więc może do nas zgłosić się każdy – bez wyjątku.

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy pracownika z zagranicy

Najczęstszą przyczyną, dla której osoby zza granicy ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy, jest zatrudnienie pracownicze. Cudzoziemcy odwiedzający Polskę w ramach stażu, czy szkoleń, później decydują się na podjęcie pracy właśnie na terenach polskich. Jest to zazwyczaj branża gastronomiczna i budowlana, ale oczywiście nie tylko. Normą, po której należy ubiegać się o kartę pobytu czasowego, jest okres planowanego przebywania w Polsce dłużej niż trzy miesiące. Natomiast maksymalny czas pobytu, jaki może zostać przyznany przez urząd wojewódzki to trzy lata. Cudzoziemiec, który wiążę swoją przyszłość na stałe z Polską lub czasem dłuższym niż trzy lata, musi ubiegać się o ponowne zezwolenie u wojewody. W tym przypadku trzeba wiedzieć, że zezwolenia na pobyt czasowy pracownika w Polsce nie przedłużają się samoczynnie. Jeśli termin karty uprawniającej dobiega końca, a obcokrajowiec nie uzyskał dokumentu przedłużającego możliwość jego pobytu, powinien udać się za granicę Polski. Stamtąd będzie w stanie legalnie ubiegać się o ponowne zezwolenie na pobyt czasowy. Jest to czasochłonna procedura, więc jeśli nie chcesz pamiętać o wszystkim osobiście, firma Pracownicy z zagranicy robi to za Ciebie.

Pozwolenie na pobyt czasowy cudzoziemców

Powody, dla których osoba zza granicy ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, muszą zostać dołączone do głównego wniosku. Urząd wojewódzki najczęściej rozpatruje deklaracje poparte prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie państwa Polskiego oraz wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Dla zagranicznych studentów też istnieje możliwość wystąpienia o pobyt czasowy w Polsce. W tym wypadku brana jest pod uwagę kontynuacja studiów, przystąpienie do pierwszego roku nauki lub odbycie kursów do podjęcia nauki na studiach licencjackich w języku polskim. Prowadzone badania naukowe przez cudzoziemców również są istotnym powodem przy rozpatrywaniu wniosku o pobyt czasowy. W sprawach społecznych, związanych z osobami niepełnoletnimi, urząd wojewódzki wymaga aktu urodzenia lub dowodu tożsamości dziecka cudzoziemca. Dzięki temu zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przyznawane jest jednocześnie podopiecznym. Ten zapis uwarunkowany jest na karcie pobytu. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie osoby zza granicy kwalifikują się do otrzymania pozwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemcy przebywający w placówkach karnych lub z wyznaczonym obowiązkiem opuszczenia państwa Polskiego, zostają wykluczeni z możliwości składania deklaracji w sprawie karty pobytu czasowego. W takiej samej sytuacji pozostają też osoby, które nie wypełniły wszystkich formalności koniecznych do uzyskania zgody na pobyt czasowy w Polsce. Chodzi tutaj o niezłożenie odcisków palców w urzędzie wojewódzkim lub niestawienie się osobiście na potencjalnym rozpatrzeniu deklaracji.

Wypełnianie formalności na pobyt czasowy

Niekiedy wypełnianie formalności trwa bardzo krótko. Jeżeli cudzoziemiec przebywa legalnie na terenie Polski i nie jest wymagana od niego dodatkowa dokumentacja, to wystarczy jedna wizyta w urzędzie wojewódzkim. W dokumencie podróży obcokrajowca stawiany jest odpowiedni stempel. Sygnalizuje on potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Dzięki czemu daje możliwość pozostania w Polsce legalnie i oczekiwania na decyzję urzędu wojewódzkiego. Dokumenty, które są podstawą do wydania karty uprawniającej, to dwie kopie wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, ważny dokument podróży i cztery aktualne, kolorowe fotografie. W przypadku małoletnich cudzoziemców potrzebna będzie pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad danym dzieckiem. Zgoda dotyczyć będzie przypisania zezwolenia na pobyt czasowy również osobie niepełnoletniej. Złożenie możliwie całego zestawu odpowiednich dokumentów sprawi, że rozpatrzenie deklaracji będzie przebiegało w szybszym tempie. Standardowy czas oczekiwania na decyzję wojewody to okres jednego miesiąca. Jeżeli pojawią się komplikacje lub nieprawidłowości, to całość, może wydłużyć się w czasie do dwóch miesięcy od złożenia dokumentów przez obcokrajowca.

Skontaktuj się z nami

Dla kandydatów niezakwalifikowanych do zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce istnieje proces procedury odwoławczej, z której mają prawo skorzystać. Do jej realizacji należy złożyć osobny wniosek w urzędzie wojewódzkim i poczekać na jego rozpatrzenie również w okresie jednego miesiąca. Wszystkie te wypełniania formalności na pobyt czasowy są czasochłonne, dlatego warto skorzystać z naszych usług. Pracownicy z zagranicy zrobi wszystko za Ciebie.

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00, środa 8.00 – 18.00

Opole

ul. Władysława Reymonta 13,
Opole 46-020

czynne w godzinach 7.00 – 15.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

poznan@pracownicyzzagranicy.com

+48 609446871